Kaoru Arima
Faust in Marienbad by Paris 2019
September 7 - October 5, 2019
Kaoru Arima - Faust in Marienbad by Paris 2019. (Édouard Montassut, Paris)
Kaoru Arima - Faust in Marienbad by Paris 2019. (Édouard Montassut, Paris)

Kaoru Arima
White, 2019
Oil on canvas
18 x 14 cm
(7 1/8 x 5 1/2 in)

Kaoru Arima - Faust in Marienbad by Paris 2019. (Édouard Montassut, Paris)
Kaoru Arima - Faust in Marienbad by Paris 2019. (Édouard Montassut, Paris)

Kaoru Arima
Paris, 2019
Oil on canvas
65 x 53 cm
(25 5/8 x 20 7/8 in)

Kaoru Arima - Faust in Marienbad by Paris 2019. (Édouard Montassut, Paris)
Kaoru Arima - Faust in Marienbad by Paris 2019. (Édouard Montassut, Paris)

Kaoru Arima
FAUST20190801, 2019
Paper clay
13 x 10 x 7 cm
(5 1/8 x 4 x 2 3/4 in)

Kaoru Arima - Faust in Marienbad by Paris 2019. (Édouard Montassut, Paris)
Kaoru Arima - Faust in Marienbad by Paris 2019. (Édouard Montassut, Paris)
Kaoru Arima - Faust in Marienbad by Paris 2019. (Édouard Montassut, Paris)

Kaoru Arima
20190903 Sprout of empty set, 2019
Paper clay
18 x 5 x 2 cm
(7 1/8 x 2 x 3/4 in)

Kaoru Arima - Faust in Marienbad by Paris 2019. (Édouard Montassut, Paris)

Kaoru Arima
20190904 Sprout of empty set, 2019
Paper clay
22 x 3 x 3 cm
(8 5/8 x 1 1/8 x 1 1/8 in)

Kaoru Arima - Faust in Marienbad by Paris 2019. (Édouard Montassut, Paris)
Kaoru Arima - Faust in Marienbad by Paris 2019. (Édouard Montassut, Paris)
Kaoru Arima - Faust in Marienbad by Paris 2019. (Édouard Montassut, Paris)

Kaoru Arima
Pokan, 2019
Oil on canvas
18 x 14 cm
(7 1/8 x 5 1/2 in)

Kaoru Arima - Faust in Marienbad by Paris 2019. (Édouard Montassut, Paris)
Kaoru Arima - Faust in Marienbad by Paris 2019. (Édouard Montassut, Paris)

Kaoru Arima
Nasty Looking, 2019
Oil on canvas
18 x 14 cm
(7 1/8 x 5 1/2 in)

Kaoru Arima - Faust in Marienbad by Paris 2019. (Édouard Montassut, Paris)

Kaoru Arima
Puppy, 2019
Oil on canvas
18 x 14 cm
(7 1/8 x 5 1/2 in)

Kaoru Arima - Faust in Marienbad by Paris 2019. (Édouard Montassut, Paris)

Kaoru Arima
Beeded man, 2019
Oil on canvas
18 x 14 cm
(7 1/8 x 5 1/2 in)

Kaoru Arima - Faust in Marienbad by Paris 2019. (Édouard Montassut, Paris)

Kaoru Arima
The last person, 2019
Oil on canvas
18 x 14 cm
(7 1/8 x 5 1/2 in)

Kaoru Arima - Faust in Marienbad by Paris 2019. (Édouard Montassut, Paris)
Kaoru Arima - Faust in Marienbad by Paris 2019. (Édouard Montassut, Paris)
Kaoru Arima - Faust in Marienbad by Paris 2019. (Édouard Montassut, Paris)

Kaoru Arima
Dirty blonde, 2019
Oil on canvas 
18 x 14 cm
(7 1/8 x 5 1/2 in)

Kaoru Arima - Faust in Marienbad by Paris 2019. (Édouard Montassut, Paris)

Kaoru Arima
20190902 Sprout of empty set, 2019
Paper clay
9,5 x 4 x 4 cm
(3 3/4 x 1 5/8 x 1 5/8 in)

Kaoru Arima - Faust in Marienbad by Paris 2019. (Édouard Montassut, Paris)

Kaoru Arima
20190905 Sprout of empty set, 2019
Paper clay
13 x 15 x 3 cm
(5 1/8 x 5 7/8 x 1 1/8 in)

Kaoru Arima - Faust in Marienbad by Paris 2019. (Édouard Montassut, Paris)

Kaoru Arima
20190901 Sprout of empty set, 2019
Paper clay
17 x 5 x 4 cm
(6 3/4 x 2 x 1 5/8 in)

Kaoru Arima - Faust in Marienbad by Paris 2019. (Édouard Montassut, Paris)
Kaoru Arima - Faust in Marienbad by Paris 2019. (Édouard Montassut, Paris)

Kaoru Arima
Over there, 2019
Oil on canvas
18 x 14 cm
(7 1/8 x 5 1/2 in)